ثبت نام كلاس های آموزشگاه

مشخصات دانش آموز

مشخصات والدین

دروس ثبت نامی

شهریه های کلاس های مشخص شده جهت کلاسهای با جمعیت ۱۵نفر به بالا می باشد، بدیهی است در صورتی که تعداد نفرات ثبت نامی در یک کلاس کمتر از15 نفر باشد شهریه کلاس به تناسب نفرات افزایش می یابد.

در صورتیکه دانش آموز پس از ثبت نام و شروع کلاسها برای حضور در کلاسها مراجعه ننماید، پس از ۲ جلسه برگزاری کلاس شهریه ای عودت نخواهد شد.
ثبت نام شما به منزله ی پذیرش تمامی قوانین تعهد نامه می باشد