پیش ثبت نام مدرسه

مشخصات دانش آموز

مشخصات پدر

مشخصات مادر

آیا دانش آموز بیماری خاص یا نقص عضو دارد؟
آیا دانش آموز با پدر و مادر خود زندگی می کند؟
آیا مایل به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب هستید؟